آدرس: قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس، مرکز تحقیقات رشد کودکان

 تلفن: 33328709 028

 فکس: 33344088 028

cgd.rc@qums.ac.ir:ایمیل

 

 

 Address: Children hospital, Shahid Beheshti Blvd., Children Growth Research Center, Qazvin, Iran.        

 Tel: +98 28 33328709

 Fax: +98 28 33344088

  Email: cgd.rc@qums.ac.ir

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0