"دکتر شبنم جلیل القدر"
رئیس مرکز تحقیقات رشد کودکان
 متخصص کودکان و فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
لینک سامانه جامع پژوهش
 ایمیل: Sh.jallilolghadr@qums.ac.ir  
 تلفن: 02833328709
 فکس: 02833344088
 قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0