مركز تحقيقات رشد کودکان که در تاریخ 15/9/1393 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت متبوع شد، به ریاست سرکار خانم دکتر شبنم جلیل القدر زیر نظر پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مشغول به فعالیت بوده و این مرکز تحقیقات درحال حاضر در مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین فعالیت می نماید و در طول مدت کوتاه تاسیس خود موفق به اجرای طرح ها ، انتشار مقالات و کتب متعدد شده است.


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0