اعضای هیئت مؤسس:
 
دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب استاد sh.jallilolghadr@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار drfa_saffari@yahoo.com سامانه جامع پژوهان
دکتر مریم جوادی دکترای تخصصی تغذیه دانشیار mjavadi@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان
                                          دکتر نوید محمدی تخصص پزشکی اجتماعی استاد nvmohammadi@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان

  

 

گروه دورانV6.0.9.0