اعضای هیئت مؤسس:
 
دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب استاد sh.jallilolghadr@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان لینک علم سنجی
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار drfa_saffari@yahoo.com سامانه جامع پژوهان لینک علم سنجی
دکتر مریم جوادی دکترای تخصصی تغذیه دانشیار mjavadi@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان لینک علم سنجی
                                          دکتر نوید محمدی تخصص پزشکی اجتماعی استاد nvmohammadi@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان لینک علم سنجی

  

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0