اهداف مرکز:

1. توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم "رشد کودکان"

2.انجام پژوهش های مشارکتی مبتنی بر جامعه و تدوین برنامه مداخله جامع به منظور ارتقای سطح سلامت جمعیت

 تحت پوشش و جواب گویی به نیاز های جامعه اسلامی

3.جع آوری، تنظیم و طبق بندی اسناد، مقاله ها و مدارک مربوطه و انتشاریافته های علمی

4.تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه "رشد کودکان"

5.  ترغیب، تشویق وبه کارگیری محققین

6.  کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه درداخل کشور

7.همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات

جمهوری اسلامی ایران


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0