مرکز تحقیقات رشد کودکان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز آموزشی درمانی قدس بر آن است که با حفظ ارزش های انسانی، رعایت اخلاق حرفه ای و حقوق بیماران ، در پرتوی عنایات الهی و با برخورداري از نيروهاي متعهد و متخصص ، که بعضا درسطح ملی و  بین المللی از صاحب نظران  فعالیت های مرتبط با ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری های ازاوان زندگی به عنوان یک قطب معتبر علمی- پژوهشی در منطقه فعالیت نماید. اعضاء هیات موسس و همکاران این مرکز، در زمینه های علوم بالینی و علوم پایه در راستای پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر تجربه های تحقیقاتی متعددی دارند و هم افزایی این تجربه ها در قالب یک مرکز تحقیقاتی به همراه همکاری های بین بخشی می تواند در اجرای تحقیقات کاربردی و همچنین تولید علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی مثمر ثمر واقع شود.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0