آمنه دلاوری

سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
شرح وظایف:
-  پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
- پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 - رابط پورتال واحد

شماره تماس داخلی:  33328709 28 98+
شماره تماس مستقیم: 10-33334807 28 98+   داخلی 397
روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه
 
زهرا محمدی

سمت: کارشناس آمارزیستی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کارشناس آمارزیستی
 
شرح وظایف:
-مشاوره و انجام تحلیل های آماری
 
شماره تماس داخلی:  33328709 28 98+
شماره تماس مستقیم: 10-33334807 28 98+   داخلی 397
روزهای حضور: دوشنبه هر هفته

دکتر سمیرا دودانگه

مدرک و رشته تحصیلی:
  PHD/ انگل شناسی
شرح وظایف:
  مشاور اعضای هیئت علمی در طرح های تحقیقاتی و مقالات

شماره تماس :  02833328709

شماره تماس مستقیم: 10-33334807 028   داخلی: 397
روزهای حضور: دوشنبه الی چهارشنبه


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0