تماس با ما


تماس با ما

 آدرس: قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس، مرکز تحقیقات رشد کودکان.

 تلفن: 33328709 028

 فکس: 33344088 028

  ایمیل:cgd.rc@qums.ac.ir

 

 Address: Children hospital, Shahid Beheshti Blvd., Children Growth Research Center, Qazvin, Iran.        

 Tel: +98 28 33328709

 Fax: +98 28 33344088

  Email: cgd.rc@qums.ac.ir