اعضای هیئت مؤسس مرکز
اعضای هیئت مؤسس:

دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب استاد sh.jallilolghadr@qums.ac.ir سامانه جامع پژوهان
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار drfa_saffari@yahoo.com سامانه جمع پژوهان
دکتر مریم جوادی دکترای تخصصی تغذیه دانشیار mjavadi@qums.ac.ir سامانه جمع پژوهان
                                         دکتر نوید محمدی تخصص پزشکی اجتماعی استاد nvmohammadi@qums.ac.ir سامانه جمع پژوهان