واکسیناسیون
واکسیناسیون 99 درصدی کودکان در ایران/ شعار هفته جهانی واکسیناسیون " واکسن‌ها موثر هستند"  ادامه مطلب  

♦ ایمن سازی از طریق واکسیناسیون دستاوردی برجسته در عرصه بهداشت عمومی است
.  ادامه مطلب

♦ واکسن پنج گانه پنتاوالان در برنامه واکسیناسیون قرار گرفت.  ادامه مطلب