كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
دسترسی
ریاست
فوتر
لینک های مهم
منو
نوار راهبري
ویژه ها
هدر
ورود
اطلاعیه

اعلام زمان آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده
طبق ماده 21 (بيست و يك) "آئين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" (پيوست)، ارزشيابي نهائي (آزمون جامع پايان دوره) جهت دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي را بر اساس "برنامه آموزشي و ضوابط دوره دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" (پيوست) با موفقيت گذرانده و اكنون در مرحله انتخاب و يا انجام پايان نامه مي باشند، در روز پنجشنبه یازدهم آبان 1396 (11/08/1396) به صورت متمركز از سوي معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از محتوي تمام دروس دوره برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است طبق ماده 25 (بيست وپنج) آئين نامه، شرط فراغت از تحصيل، قبولي در آزمون جامع پاياني به همراه كسب امتياز لازم از انجام پايان نامه بوده و گواهي پايان دوره به شرطي صادر و ارائه خواهد شد كه فرد در طول دوره تحصيل و حداقل 2 (دو) سال پس از فارغ التحصيلي به عنوان پزشك خانواده ادامه كار داده باشد.
آیین نامه آموزشی
برنامه آموزشی
 
بيشتر