اخبار
الزام دریافت کد اخلاق قبل شروع پایان نامه تحقیقاتی

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 99/7/7 و با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص اجرای طرح‌/پایان نامه‌های تحقیقاتی قبل از دریافت کد اخلاق در دانشکده‌ها و مراکز تحقیقات، مقرر گردید شروع پایان نامه تحقیقاتی باید پس از دریافت کد اخلاق و شروع طرح تحقیقاتی باید پس از دریافت کد اخلاق و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه باشد.

 
امتیاز دهی