اخبار
ارزیابی وضعیت سلامت جنین حین لیبر و زایمان

23 مهرماه 99 با 3 امتیاز آموزش مداوم

گروه هدف:  پزشکان عمومی وگروه مامایی

نحوه دسترسی به پلتفرم اجرای برنامه و ثبت نام cmelearn.ir کلیک کنید
 
امتیاز دهی