اطلاعیه
پشتیبانی چاپ مقالات در مرکز تحقیقات رشد کودکان
مرکز تحقیقات رشد کودکان در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در زمینه رشد کودکان در سطح دانشگاه گام موثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات برداشته و زمینه انتقال دانش را فراهم نماید. لذا این مرکز آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه اعضای هیئت علمی، محققین، دانشجویان و تمامی مراکز دولتی در سراسر کشور جهت پشتیبانی چاپ مقاله و ارائه طرح تحقیقاتی اعلام می دارد.
لازم به ذکر است مقالاتی که با Affiliation صحیح مرکز تحقیقات رشد کودکان منتشر شوند از 15 درصد افزایش حق تالیف برخوردار خواهند شد.
 
امتیاز دهی