اخبار
اعلام برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
با عنایت به برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر، در سامانه rcd.research.ac.ir ، از علاقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه در این سامانه دعوت بعمل آورده شود. شایان ذکر است که مهلت ثبت نام حداکثر تا 96/5/15 می باشد. (تلفن های دبیرخانه شورای برنامه پزشک پژوهشگر 81455196 و 81455194 می باشد).
 

اعلام برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

فرم های پیوست

اسامی و ظرفیت پذیرش مراکز میزبان

لینک سامانه
 
امتیاز دهی