اخبار اسلایدی
فراخوان سه طرح در حوزه مراقبت تکاملی کودکان

1398/10/21 شنبه

  • موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران سه طرح با عناوین زیر را به نیابت از معاونت بهداشت را به فراخوان گذاشته است:

1- بازنگری برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه؛

2-  ارزیابی وضعیت موجود و تدوین "برنامه استراتژیک کشوری پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر" بر اساس آن؛

3- تدوین نقشه راه، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت برای کودکان (CCD: Care for Child Development).

"خواهشمند است متقاضیان محترم با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش موسسه به آدرس (http://resnihr.tums.ac.ir)  عضو شده و نسبت به تکمیل پیشنهادات خود اقدام نمایند همچنین برای اطلاع بیشتر میتوانند به آدرس(nihr.tums.ac.ir)  مراجعه فرمایند."

توجه: آخرین فرصت برای ارسال پیشنهادات، پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 12/11/1398 خواهد بود.

 
امتیاز دهی