اخبار اسلایدی
آيين نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشكي قزوین در سال 1398

1398/8/30 پنجشنبه

بخش اول: شرايط عمومي

  1. شرط ورود برای تمامی افراد (هیأت علمی/ دانشجویان) جهت انتخاب پژوهشگر برتر، چاپ حداقل یک مقاله در یک مجله نمایه ISI یا Pub Med در بازه زمانی 1/7/1397 لغایت 31/6/1398(1/10/2018 تا 30/9/2019) می‌باشد.
  2.  دوره زماني فعاليت‌هاي پژوهشي از ابتدای مهر 1397 لغايت پایان شهریور 1398 (از ابتدای اکتبر 2018 تا پایان سپتامبر 2019) می‌باشد.
  3. مستندات پژوهشي باید دارای Affiliation صحیح دانشگاه باشد.
  4. امتیازدهی طبق راهنمای ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع انجام می‌شود و نويسنده اول و مسؤول تمام فعالیت‌های پژوهشي، امتياز كامل و نويسنده دوم و بعد تا 70 درصد امتياز را كسب خواهند كرد.
  5. فقط به مقالات چاپ شده امتياز تعلق مي‌گيرد.
  6. فعاليت‌هاي پژوهشي افرادي كه از سوي مراكز تحقيقاتي معرفي مي‌شوند بايد با نام مركز منتشر شده باشد.
  7. كتب ارسالي حتماً باید چاپ اول باشند و توسط شوراي تأليف و ترجمه دانشگاه به تأييد رسيده و دارای مرجع از نویسنده باشند.
  8. به فعاليت‌هاي پژوهشي غیر مرتبط با رشته تخصصی فرد، 50 درصد امتیاز تعلق می‌گیرد.
  9. اعضای هیأت علمی معرفی شده باید حداقل 15 امتیاز و دانشجویان حداقل 6 امتیاز کسب کرده باشند.
  10. افراد معرفی شده جزء پژوهشگران برتر در سال گذشته انتخاب نشده باشند.

بخش دوم: امتيازها

بند 1) مقاله‌ها*

نوع ایندکس

Original

Editorial/Research Letter

Case Report

Letter to Editor

ISI

2 امتیاز

5/1 امتیاز

1 امتیاز

5/0 امتیاز

Pub Med

5/1 امتیاز

1 امتیاز

75/0 امتیاز

4/0 امتیاز

Scopus

1 امتیاز

75/0 امتیاز

5/0 امتیاز

25/0 امتیاز

*امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات Q1 براساس شاخص SJR(Scimago Journal Rank) در پایگاه Scopus با ضریب 2 محاسبه خواهد شد.

*به مقالات از نوع  Review articleكه در مجلات ايندكس شده در ISI و Pub Med به چاپ رسيده اند امتياز آن پس از محاسبه طبق جدول فوق در 4/1 ضرب خواهد گردد.

*امتیاز نویسنده مسؤول در مقالات فوق با ضریب 1/1 محاسبه خواهد شد.

*به مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در پایگاه ISI که دارای ضریب تأثیر “Impact Factor” می‌باشند، به شرح زیر امتیاز تعلق خواهد گرفت:

امتیاز مقاله + 2/0 ضریب (IF)

بند 2) كسب مقام در جشنواره های رازي يا خوارزمي

مقام اول

5 امتياز

مقام دوم

4 امتياز

مقام سوم

3 امتياز

بند 3) خلاصه مقالات ارائه شده در كنگره هاي داخلي و خارجي

به ازای هر مورد Conference Paper نمایه شده در پایگاه Scopus به نام دانشگاه 5/0 امتیاز تعلق می‌گیرد.

به ازای هر مورد Proceeding و Abstract Meeting نمایه شده در پایگاه ISI/Web of Science به نام دانشگاه 5/0 امتیاز تعلق می‌گیرد.

بند 4) H. Index بر اساس Scopus

دارا بودن H. Index 10 به بالا

3 امتياز

دارا بودن H. Index بين 7 تا 9

2 امتياز

دارا بودن H. Index بين 4 تا 6

1 امتياز

بند 5)ارجاع به مقاله(Citation)(حداکثر 10 امتیاز)

به هر مورد ارجاع انجام گرفته به مقالات چاپ شده 3 سال گذشته (2017-2019) محقق اعم از مجلات و کتب در سال 2019 در سایت Scopus 1/0 امتیاز تعلق می‌گیرد.

بند 6) فناوري، اكتشاف و اختراع ثبت شده در زمينه پزشكي و رشته هاي وابسته

اختراعی که به مرحله تولید محصول یا پایلوت صنعتی رسیده باشد، به گواهی مرکز رشد(به ازای هر مورد)

3 امتیاز

دارا بودن برگه ثبت اختراع(به ازای هر مورد)

1 امتیاز

بند 7) تأليف كتب علوم پزشكي

تأليف مطابق معیارهای ارزشیابی وزارت متبوع (به ازای هر مورد)*

2 امتیاز

ساير تأليف‌ها(فقط مختص مراکز تحقیقات)

1 امتیاز

*کتابی است که توسط محقق یا محققین دانشگاه/ مراکز تحقیقات در راستای محور خاص تحقیقاتی مرکز نوشته شده باشد و در نمایه نامه Scopus قابل بازیابی باشد.

بند 8) طرح‌های تحقیقاتی

طرح‌های تحقیقاتی مصوب که اعتبار آن از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی تأمین شود یا منجر به جذب بودجه غیر از اعتبارات پژوهشی دانشگاه شوند(اخذ گرنت پژوهشی از سایر سازمان‌ها)

2 امتیاز

طرح‌های دانشجویی غیر پایان نامه‌ای خاتمه یافته منجر به چاپ مقاله ISI یا Pub Med یا Scopus

1 امتیاز

 
امتیاز دهی