طرح های خاتمه یافته

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

" بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان (cshq) در دانش آموزان 12-7 سال شهر قزوین "

دکتر شبنم جلیل القدر دکترامیر پاکپور

2

" مقایسه الگوی غذایی دوران بارداریمادران دارای کودک کم وزن (lbw) با وزن طبیعی هنگام تولد "

دکتر مریم جوادی دکتر آمنه باریکانی

3

" ترجمه، پایایی، روایی و بومی سازی شاخص شدت خواب آلودگی اپورت برای کودکان "

دکتر شبنم جلیل القدر دکتر امیر پاکپور دکتر ویدا ایمانی

4

" بررسی رابطه سبکزندگی زنان بار دار با تن سنجی نوزادد در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی قزوین سال 1394 "

دکتر مریم جوادی دکتر آمنه باریکانی - دکتر شبنم جلیل القدر فریبا زاهدی فر