طرح های در حال اجرا

"طرح های درحال اجرا"

عنوان طرح

مجری

1- ارزش پیش گویی کننده ژلاتیناز نوتروفیل همراه با لیپوکالین ادراری برای تشخیص اسکار کلیه در کودکان مبتلا به رفلاکس وزیکواورترال

دکتر آراد

2- مقایسه هورمون های تیروئیدی در کودکان یک تا دوازده ساله در فاز فعال و مسیون سندرم نفروتیک مراجعه کننده به بیمارستان قدس از تیرماه 95 تا تیر ماه 96

دکتر آراد

3-حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در مقایسه با اسکن دی مرکایتوسوکسینیک اسید برای تشخیص  اسکار کلیه در کودکان

دکتر بنفشه آراد

4- بررسی ارتباط سبک زندگی، شاخص های تن سنجی و بلوغ  با اختلال خوردن در دانش آموزان دختر کلیه مقاطع شهر قزوین در سال تحصیلی  96-97

دکتر صفاری

5- مقایسه اثر  درمان متوالی با درمان سه دارویی و چهار دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان : کار آزمایی بالینی

دکتر باقریان

6- بررسی اختلالات خواب کودکان با آدنوتانسیلار هیپرتروفی مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق بینی بیمارستان قدس

دکتر جلیل القدر

7- مقایسه اثر درمان سه دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان 5-1 سال

دکتر باقریان

8- بررسی مقایسه ای یافته های بالینی، آندوسکوپی و هیستوپاتولوژی در کودکان مبتلا به کاسترودئونیت از هلیکوباکتر پیلوری با گروه شاهد

دکتر باقریان

9- بررسی ویژگی های اپیدمیولوزیک و بالینی مسمومیت های کودکان مراجعه کننده به مرکز قدس قزوین در سال های1394-1397

دکتر محمدی

10- مقایسه اثر درمان سه دارویی حاوی آموکسی سیلین با دوز بالا و درمان بر پایه بیسموت در ریشه کنی مرحله دوم عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان: کار آزمایی بالینی

دکتر باقریان

11- بررسی آلودگی به اشریشیاکلی انتروهموراژیک  O157:T17 و گونه های مختلف شیگلا در نمهنه های مدفوعی جمع آوری شده از بیمارستان قدس شهر قزوین به روش REAL_TIMEPRC و بررسی مقاوت آنتی بیوتیکی آنها

دکتر دیده بان

12- مقایسه اثر میزوپروستول سرویکالف واژینال و زیرزبانی در القای زایمان در حاملگی ترم مادران مراجعه کننده به بیمارستان های استان قزوین در سال1398

دکتر معصومه داداشعلیها و خانم سمیه فلاح

13- ارزیابی تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخوران 6 ماهه در شهر قزوین در سال 98

دکتر آراد

14- مقایسه اثر میدوزولام و کتامین بر آرام بخشی در بیهوشی اطفال

دکتر معینی

"طرح های خاتمه یافته"
 

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

" بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان (cshq) در دانش آموزان 12-7 سال شهر قزوین "

دکتر شبنم جلیل القدر دکترامیر پاکپور

2

" مقایسه الگوی غذایی دوران بارداریمادران دارای کودک کم وزن (lbw) با وزن طبیعی هنگام تولد "

دکتر مریم جوادی دکتر آمنه باریکانی

3

" ترجمه، پایایی، روایی و بومی سازی شاخص شدت خواب آلودگی اپورت برای کودکان "

دکتر شبنم جلیل القدر دکتر امیر پاکپور دکتر ویدا ایمانی

4

" بررسی رابطه سبکزندگی زنان بار دار با تن سنجی نوزادد در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی قزوین سال 1394 "

دکتر مریم جوادی دکتر آمنه باریکانی - دکتر شبنم جلیل القدر فریبا زاهدی فر