اهداف مرکز
 
اهداف مرکز:
1. توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم "رشد کودکان"
2.انجام پژوهش های مشارکتی مبتنی بر جامعه و تدوین برنامه مداخله جامع به منظور ارتقای سطح سلامت جمعیت
 تحت پوشش و جواب گویی به نیاز های جامعه اسلامی
3.جع آوری، تنظیم و طبق بندی اسناد، مقاله ها و مدارک مربوطه و انتشاریافته های علمی
4.تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه "رشد کودکان"
5.  ترغیب، تشویق وبه کارگیری محققین
6.  کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه درداخل کشور
7.همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات
جمهوری اسلامی ایران