مجلات فارسی اندکس شده در Scopus
                  
                   لیست نشریات فارسی اندکس شده در
Scopusعنوان کامل نشریه

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فیزیولوژی و فارماآولوژی

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

علوم دارویی

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کومش

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی  زنجان

 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گیاهان دارویی

طب نظامی

دیابت و لیپید ایران

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران

فیزیک پزشکی ایران

مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

حیات

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

سلامت کار ایران