ریاست"دکتر شبنم جلیل القدر"
رئیس مرکز تحقیقات رشد کودکان
 متخصص کودکان و فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 فارسی     انگلیسی

لینک سامانه جامع پژوهش
 ایمیل: Sh.jallilolghadr@qums.ac.ir  
 تلفن: 02833328709
 فکس: 02833344088
قزوین، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان قدس
فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات