برنامه حضور مشاوران

برنامه هفتگی فعالیت‌های مرکز تحقیقات رشد کودکان

 

روز های هفته

روز های حضور معاون پژوهشی و اساتید مشاورز مرکز تحقیقات رشد کودکان

استاد مشاور

ساعت حضور

شنبه

دکتر مریم جوادی

14-10

یکشنبه

دکتر شبنم جلیل القدر

12-10

دوشنبه

دکتر مریم جوادی

14-12

سه شنبه

دکتر نوید محمدی

14-10

چهارشنبه

دکتر شبنم جلیل القدر

12-10