صفحه داخلی
معرفی مرکز:
مرکز تحقیقات رشد کودکان در سال 1393 با همت والای تعدادی از اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین راه اندازی گردید.
این مرکز در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در زمینه رشد کودکان در سطح دانشگاه گام موثری را در
 ارتقای کیفیت تحقیقات برداشته و زمینه انتقال دانش را فراهم نماید.