همکاران پژوهشی و اداری

دکتر ندا اسماعیل زاده ها


سمت: مسئول اجرایی- پژوهشگر
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای و MPH
پست الکترونیک:nesmailzadehha@qums.ac.ir

شرح وظایف:

- پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
- پژوهش
- پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 
تلفن تماس مستقیم: 33328709 28 98+
تلفن تماس داخلی: 10-33334807 28 98+   داخلی 397
روزهای حضور: شنبه- پنجشنبه
 
عطیه امینی
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 
شرح وظایف:
-  پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 - رابط پورتال واحد

شماره تماس داخلی:  33328709 28 98+
شماره تماس مستقیم: 10-33334807 28 98+   داخلی 397
روزهای حضور: شنبه تا پنجشنبه
 
زهرا محمدی

سمت: کارشناس آمارزیستی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کارشناس آمارزیستی
 
شرح وظایف:
-مشاوره و انجام تحلیل های آماری
 
شماره تماس داخلی:  33328709 28 98+
شماره تماس مستقیم: 10-33334807 28 98+   داخلی 397
روزهای حضور: دوشنبه-سه شنبه