اعضای هیئت مؤسس مرکز
اعضای هیئت مؤسس:

نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه
دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب دانشیار sh.jallilolghadr@qums.ac.ir دریافت
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار drfa_saffari@yahoo.com دریافت
دکتر آمنه باریکانی متخصص پزشکی اجتماعی دانشیار barikani.a@gmail.com دریافت
دکتر حسن جهانی هاشمی دکترای آمار زیستی دانشیار jahanihashemi@qums.ac.ir دریافت
دکتر مصطفی نوروزی دکترای تغذیه دانشیار nmoroozi@qums.ac.ir دریافت


عضو هیئت علمی:


نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه


 
دکتر مریم جوادی دکترای تغذیه دانشیار mjavadi@qums.ac.ir دریافت